BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHUNG
Mua ngay

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung là Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc phạm phải.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHUNG

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung là Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc phạm phải.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ xuất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp
Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại

Ngoài ra MIC còn mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các khiếu nại xuất phát từ:

Phỉ báng và vu khống
Mất tài liệu
Tư vấn nhà thầu phụ và đại lý
Sở hữu trí tuệ
Trách nhiệm liên doanh

CÁC NGUYÊN NHÂN BỊ LOẠI TRỪ

Các khiếu nại trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm hoặc đang giải quyết
Lừa đảo và không trung thực
Trách nhiệm hoặc nghĩa vụ
Nghĩa vụ thanh toán
Đơn vị liên kết hoặc liên quan
Tiền phạt và phạt
Hạt nhân
Cung cấp hàng hóa
Chiến tranh
Khủng bố
Amiang
Nấm mốc

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

- Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+ Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm
Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba
Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền
Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền
Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHUNG

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung là Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc phạm phải.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ xuất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp
Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại

Ngoài ra MIC còn mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các khiếu nại xuất phát từ:

Phỉ báng và vu khống
Mất tài liệu
Tư vấn nhà thầu phụ và đại lý
Sở hữu trí tuệ
Trách nhiệm liên doanh

CÁC NGUYÊN NHÂN BỊ LOẠI TRỪ

Các khiếu nại trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm hoặc đang giải quyết
Lừa đảo và không trung thực
Trách nhiệm hoặc nghĩa vụ
Nghĩa vụ thanh toán
Đơn vị liên kết hoặc liên quan
Tiền phạt và phạt
Hạt nhân
Cung cấp hàng hóa
Chiến tranh
Khủng bố
Amiang
Nấm mốc

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

- Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+ Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm
Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba
Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền
Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền
Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891