BẢO HIỂM THÂN TÀU CÁ

Tùy theo yêu cầu của người được bảo hiểm MIC có thể nhận bảo hiểm một hoặc cả hai loại hình bảo hiểm sau theo thời hạn: Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải ...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU SÔNG, TÀU VEN BIỂN

Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu gây ra, ...

BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN

Bảo hiểm vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải....

BẢO HIỂM RỦI RO NHÀ THẦU ĐÓNG TÀU

Bảo hiểm cho các rủi ro cho thân tàu, máy móc,… được đóng tại xưởng.

BẢO HIỂM P&I

Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường (P & I) cung cấp đầy đủ đa dạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro được nêu dưới ...

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891