BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU
Mua ngay

Để các đơn vị trồng cao su ngày càng phát triển, mở rộng diện tích, tăng xuất khẩu, tạo nhiều công ăn việc cho địa phương, hạn chế thiệt hại do nguyên nhân khách quan. Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm cây cao su”, MIC sẽ bồi thường các tổn thất do giông bão từ cấp 8 trở lên, lũ, lụt, sét đánh và cháy trong thời hạn bảo hiểm. 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đánh giá bảo hiểm cây cao su là thị trường tiềm năng được các đơn vị triển khai trồng với quy mô lớn như Binh Đoàn 15, Binh Đoàn 16, Tổng công ty Cao su Việt Nam…

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

 

BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đánh giá bảo hiểm cây cao su là thị trường tiềm năng được các đơn vị triển khai trồng với quy mô lớn như Binh Đoàn 15, Binh Đoàn 16, Tổng công ty Cao su Việt Nam….Ước tính tổng giá trị cây cao su trồng khoảng 20.000 tỷ đồng.
Để các đơn vị trồng cao su ngày càng phát triển, mở rộng diện tích, tăng xuất khẩu, tạo nhiều công ăn việc cho địa phương, hạn chế thiệt hại do nguyên nhân khách quan. Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm cây cao su”, MIC sẽ bồi thường các tổn thất do giông bão từ cấp 8 trở lên, lũ, lụt, sét đánh và cháy trong thời hạn bảo hiểm. 
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

MIC nhận bảo hiểm cho các vườn cây cao su từ 01 tuổi đến 30 tuổi trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của Nhà nước trong phạm vi địa giới của Quốc doanh, liên doanh, tập thể được quy định cụ thể trong GCNBH/HĐBH.

PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho thiệt hại vật chất bất ngờ, không lường trước được xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm Vườn cây cao su của MIC.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm do MIC và NĐBH thỏa thuận nhưng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tính trên mỗi ha cây cao su và được qui định trong biểu phí bảo hiểm cây cao su của MIC.

QUY TẮC BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU CỦA MIC

Sét đánh và cháy
Bão, lốc
Lũ, lụt

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải gửi ngay thông báo cho MIC và trong vòng 15 ngày sau khi tổn thất hoặc một thời hạn nào khác mà MIC có thể chấp nhận bằng văn bản.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu bồi thường
Biên bản giám định tổn thất
Bản sao hợp đồng bảo hiểm
Các giấy tờ, chứng từ liên quan
Các tài liệu khác theo yêu cầu của MIC

BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đánh giá bảo hiểm cây cao su là thị trường tiềm năng được các đơn vị triển khai trồng với quy mô lớn như Binh Đoàn 15, Binh Đoàn 16, Tổng công ty Cao su Việt Nam….Ước tính tổng giá trị cây cao su trồng khoảng 20.000 tỷ đồng.
Để các đơn vị trồng cao su ngày càng phát triển, mở rộng diện tích, tăng xuất khẩu, tạo nhiều công ăn việc cho địa phương, hạn chế thiệt hại do nguyên nhân khách quan. Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm cây cao su”, MIC sẽ bồi thường các tổn thất do giông bão từ cấp 8 trở lên, lũ, lụt, sét đánh và cháy trong thời hạn bảo hiểm. 
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

MIC nhận bảo hiểm cho các vườn cây cao su từ 01 tuổi đến 30 tuổi trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của Nhà nước trong phạm vi địa giới của Quốc doanh, liên doanh, tập thể được quy định cụ thể trong GCNBH/HĐBH.

PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho thiệt hại vật chất bất ngờ, không lường trước được xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm Vườn cây cao su của MIC.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm do MIC và NĐBH thỏa thuận nhưng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tính trên mỗi ha cây cao su và được qui định trong biểu phí bảo hiểm cây cao su của MIC.

QUY TẮC BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU CỦA MIC

Sét đánh và cháy
Bão, lốc
Lũ, lụt

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải gửi ngay thông báo cho MIC và trong vòng 15 ngày sau khi tổn thất hoặc một thời hạn nào khác mà MIC có thể chấp nhận bằng văn bản.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu bồi thường
Biên bản giám định tổn thất
Bản sao hợp đồng bảo hiểm
Các giấy tờ, chứng từ liên quan
Các tài liệu khác theo yêu cầu của MIC
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891