BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
Mua ngay

Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Nâng cao chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài là một trong những chiến lược cạnh tranh hiện nay của các doanh nghiệp. Bảo hiểm MIC hân hạnh mang đến cho các doanh nghiệp chương trình bảo hiểm dành cho đội ngũ nhân viên với chi phí hợp lý

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Nâng cao chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài là một trong những chiến lược cạnh tranh hiện nay của các doanh nghiệp. Bảo hiểm MIC hân hạnh mang đến cho các doanh nghiệp chương trình bảo hiểm dành cho đội ngũ nhân viên với chi phí hợp lý và nhiều giá trị gia tăng.

Chương trình bảo hiểm này là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp xây dựng một chính sách đãi ngộ tốt dành cho nhân viên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Tử vong hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên
2. Suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%
3. Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị
4. Chi phí y tế điều trị

Trường hợp người lao động bị chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên

Ba mươi (30) tháng tiền lương nếu không do lỗi của chính người lao động đó
Mười hai (12) tháng tiền lương nếu do lỗi của chính người lao động đó

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%

Ba mươi (30) tháng tiền lương nhân với tỷ lệ bồi thường theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật”
40% số tiền bồi thường nêu trên (mục a) nếu do lỗi của chính người lao động đó

Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị (không phân biệt lỗi)

Tính bằng 100% tiền lương ngày (1/30 tiền lương tháng) đối với mỗi ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị cho đến khi thương tật vĩnh viễn được xác định

Chi phí y tế thực tế (không phân biệt lỗi)

Chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý

Trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi phát hiện.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Quy tắc Bảo hiểm bồi thường người lao động => Xem chi tiết

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Nâng cao chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài là một trong những chiến lược cạnh tranh hiện nay của các doanh nghiệp. Bảo hiểm MIC hân hạnh mang đến cho các doanh nghiệp chương trình bảo hiểm dành cho đội ngũ nhân viên với chi phí hợp lý và nhiều giá trị gia tăng.

Chương trình bảo hiểm này là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp xây dựng một chính sách đãi ngộ tốt dành cho nhân viên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Tử vong hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên
2. Suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%
3. Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị
4. Chi phí y tế điều trị

Trường hợp người lao động bị chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên

Ba mươi (30) tháng tiền lương nếu không do lỗi của chính người lao động đó
Mười hai (12) tháng tiền lương nếu do lỗi của chính người lao động đó

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%

Ba mươi (30) tháng tiền lương nhân với tỷ lệ bồi thường theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật”
40% số tiền bồi thường nêu trên (mục a) nếu do lỗi của chính người lao động đó

Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị (không phân biệt lỗi)

Tính bằng 100% tiền lương ngày (1/30 tiền lương tháng) đối với mỗi ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị cho đến khi thương tật vĩnh viễn được xác định

Chi phí y tế thực tế (không phân biệt lỗi)

Chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý

Trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi phát hiện.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Quy tắc Bảo hiểm bồi thường người lao động => Xem chi tiết

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891