BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH
Mua ngay

Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, và luôn gây ra sự mất mát về mặt tinh thần và tài chính. Hãy để MIC với sản phẩm Bảo hiểm Tai Nạn Con người cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn lúc rủi ro.

Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

Thông tin sản phẩm

MIC đồng hành và chia sẻ rủi ro với học sinh, sinh viên Việt Nam

1. Đối tượng bảo hiểm:

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học…

2. Phạm vi bảo hiểm:

- Điều kiện A: Chết do ốm đau, bệnh tật;

- Điều kiện B: Chết, thương tật thân thể do tai nạn;

- Điều kiện C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật;

- Điều kiện D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn.

Lưu ý: Khách hàng có thể lựa chọn bảo hiểm từ hai điều kiện bảo hiểm trở lên theo Quy tắc bảo hiểm này, trong đó ít nhất phải tham gia một trong hai điều kiện A hoặc B.

3. Số tiền bảo hiểm:

- Điều kiện A: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.

- Điều kiện B: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.

- Điều kiện C: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/năm.

- Điều kiện D: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/năm.


MIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 

Điều kiện bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

A

Chết do ốm đau, bệnh tật

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A

B

Chết do tai nạn

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B

Thương tật thân thể do tai nạn

Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật

C

Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

Chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

D

Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn

Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị do ốm đau, bệnh tật, tai nạn: 0,3%/ngày nằm viện, 60 ngày/năm

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Quý khách vui lòng gửi các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi bệnh hoặc bị chết.

 

Thủ tục yêu cầu bồi thường

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC;
Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí…
Biên bản tai nạCác giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC.n có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC.

Thông tin sản phẩm

MIC đồng hành và chia sẻ rủi ro với học sinh, sinh viên Việt Nam

1. Đối tượng bảo hiểm:

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học…

2. Phạm vi bảo hiểm:

- Điều kiện A: Chết do ốm đau, bệnh tật;

- Điều kiện B: Chết, thương tật thân thể do tai nạn;

- Điều kiện C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật;

- Điều kiện D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn.

Lưu ý: Khách hàng có thể lựa chọn bảo hiểm từ hai điều kiện bảo hiểm trở lên theo Quy tắc bảo hiểm này, trong đó ít nhất phải tham gia một trong hai điều kiện A hoặc B.

3. Số tiền bảo hiểm:

- Điều kiện A: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.

- Điều kiện B: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.

- Điều kiện C: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/năm.

- Điều kiện D: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/năm.


MIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 

Điều kiện bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

A

Chết do ốm đau, bệnh tật

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A

B

Chết do tai nạn

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B

Thương tật thân thể do tai nạn

Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật

C

Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

Chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

D

Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn

Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị do ốm đau, bệnh tật, tai nạn: 0,3%/ngày nằm viện, 60 ngày/năm

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Quý khách vui lòng gửi các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi bệnh hoặc bị chết.

 

Thủ tục yêu cầu bồi thường

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC;
Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí…
Biên bản tai nạCác giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC.n có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC.
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891