BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH
Mua ngay

Bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển đối với tai nạn hành khách là loại bảo hiểm dân sự tự nguyện, gói bảo hiểm này nhằm đảm bảo quyền lợi của người vận chuyển đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản của hành khách khi di chuyển trên các phương tiện vận tải.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH

Bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển đối với tai nạn hành khách là loại bảo hiểm dân sự tự nguyện, gói bảo hiểm này nhằm đảm bảo quyền lợi của người vận chuyển đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản của hành khách khi di chuyển trên các phương tiện vận tải.
 
1. Hành khách của Người được bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
2. Hành khách của Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn
3. Hậu quả trong vòng (1) năm kể từ ngày hành khách của Người được bảo hiểm xảy ra tai nạn
4. Trường hợp hành khách của Người được bảo hiểm tử vong và không có người thừa kế hợp pháp. MIC sẽ thanh toán các chi phí mai táng cho đơn vị hoặc cá nhân đã tổ chức mai táng cho hành khách của NĐBH.
Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại và trong mọi trường hợp không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem chi tiết

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH

Bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển đối với tai nạn hành khách là loại bảo hiểm dân sự tự nguyện, gói bảo hiểm này nhằm đảm bảo quyền lợi của người vận chuyển đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản của hành khách khi di chuyển trên các phương tiện vận tải.
 
1. Hành khách của Người được bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
2. Hành khách của Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn
3. Hậu quả trong vòng (1) năm kể từ ngày hành khách của Người được bảo hiểm xảy ra tai nạn
4. Trường hợp hành khách của Người được bảo hiểm tử vong và không có người thừa kế hợp pháp. MIC sẽ thanh toán các chi phí mai táng cho đơn vị hoặc cá nhân đã tổ chức mai táng cho hành khách của NĐBH.
Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại và trong mọi trường hợp không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Xem quy tắc bảo hiểm => Xem chi tiết
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891